تنفیذ صلح عادی

آیا در محاکم قضایی  در دعوی تنفیذ صلح عادی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود؟

این نکته حائز اهمیت است که مطابق با ماده ۶۲ قانون احکام توسعه دائمی اسناد عادی دارای اعتبار شرعی میباشند تا زمانی که مورد معامله سابقه ثبتی نداشته باشد طرح دعوی تنفیذ صلح عادی قابلیت استماع خواهد داشت.✍️